دانلود- انی دسک

ستاپ نرم افزار پایه زمان پرداز

دانلود-SDK

دانلود- SQL Server Express 2012 x64 

دانلود- SQL Server Express 2012 x86 

دانلود-فایل های ورژن ۲.۲.۵